Spring naar inhoud

Maak samen van Oldenhove een fijne plek voor bewoners en de buurt

De gemeente Bloemendaal betrekt graag omwonenden, toekomstige bewoners en organisaties om van voormalig verzorgingshuis Oldenhove in Overveen een fijne plek te maken. Een omgeving waarin iedereen prettig, veilig en met oog voor elkaar kan samenleven. Op 13 juli was de startbijeenkomst over de participatie. 

 

Over drie onderwerpen horen we graag uw mening en ideeën:

 • De invulling van de buitenruimte. Hoe richten we die samen in? Bijvoorbeeld om samen te sporten, te spelen en met veel groen.
 • Het vormgeven van een prettige leefomgeving. Hoe wordt Oldenhove een veilige en gezellige plek voor toekomstige bewoners. Bijvoorbeeld met een gezamenlijke ontmoetingsplek, waar ook buurtbewoners graag komen. Of door activiteiten waar zowel toekomstige bewoners als omwonenden aan deel kunnen nemen.  
 • Activiteiten voor toekomstige bewoners om snel in te burgeren. Denk aan taalles, gezamenlijk koken of andere manieren waarbij vrijwilligers helpen bij de inburgering.

 

Natuurlijk is het voor een goed participatieproces van belang dat er heldere kaders zijn. Verder zijn betrokkenen, zoals inwoners en vrijwilligers aan zet!

Kaders voor de invulling van de buitenruimte

Voor de inrichting van de direct aan het gebouw grenzende buitenruimte (inclusief parkeren, route en ontsluiting) geldt dat deze:


 • voldoet aan wettelijke eisen en verplichtingen;

 • is gericht op de nieuwe bewoners van Oldenhove én de buurt;

 • is laagdrempelig en gericht op verschillende leeftijdsgroepen;

 • qua spel- en sportvoorzieningen aanvullend is op wat al in de wijk aanwezig is;

 • waar mogelijk multifunctioneel is;

 • veilig en zo mogelijk duurzaam en circulair is.Daarbij geldt voor de uitvoering dat deze:

 • inhoudelijk haalbaar is;

 • plaatsvindt binnen het beschikbare budget.

Kaders voor het vormgeven van een prettige leefomgeving

De uitvoering:


 • is inhoudelijk en financieel haalbaar;

 • vindt plaats binnen eventuele wettelijke eisen;

 • is laagdrempelig en gericht op verschillende leeftijdsgroepen.Incidentele activiteiten:

 • zijn gericht op de samenhang tussen de bewoners onderling en/of tussen de bewoners en de buurt;

 • vinden zoveel mogelijk plaats zonder extra gemeentelijk financiële inzet.


Bij een structureel aanbod van voorzieningen:

 • werken we met een huurtarief, waarbij we onderscheid maken tussen maatschappelijke en commerciële partijen;

 • gaat het om voorzieningen die een maatschappelijk doel dienen;

 • is sprake van een aantoonbare behoefte aan het aanbod;

 • is er een voorkeur voor organisaties die een bijdrage leveren aan het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Kaders voor activiteiten voor toekomstige bewoners om snel in te burgeren

De uitvoering:


 • is inhoudelijk en financieel haalbaar;

 • is aanvullend op de begeleiding en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke (wettelijke) taak is ingekocht;

 • vindt gecoördineerd plaats;

 • is laagdrempelig en gericht op verschillende leeftijdsgroepen;

 • vindt binnen eventuele wettelijke eisen plaats.

  Lees meer op bloemendaal.nl Externe link naar de website bloemendaal.nl

  Wat zijn de plannen voor Oldenhove?

  Het gebouw wordt door de gemeente ingezet voor het huisvesten van maximaal 90 statushouders in gemengde samenstelling. Dat wil zeggen: alleenstaanden én gezinnen. Daarnaast gaan we uit van gemengde bewoning: in Oldenhove worden zowel statushouders gehuisvest als andere doelgroepen met een urgente huisvestingsvraag. Uitgangspunt daarbij is dat het totaal aantal gehuisveste personen in Oldenhove maximaal 150 is. Dit plan is door de gemeenteraad goedgekeurd. De participatie gaat over de verdere invulling van hoe Oldenhove een prettige plek voor inwoners en de buurt wordt.

  Hoe geven we invulling aan de buitenruimte, gezamenlijke activiteiten en voorzieningen?

  13 juli was de eerste participatiebijeenkomst. De presentatie vindt u op dit platform. Bekijk ook de ideeën van de deelnemers en voeg uw eigen ideeën toe!

  Vervolgstappen na 13 juli 2022

  Na de startbijeenkomst verwerken we de eerste ideeën en kunt u op dit platform verder reageren. Ook als u niet aanwezig bent geweest op de bijeenkomst zijn uw ideeën van harte welkom. De input gebruiken we voor het vervolg.

  Aanmelden participatiebijeenkomsten

  • 5 september - inrichting buitenruimte: aanmelden
  • 6 september - inburgering: aanmelden
  • 6 september - prettige leefomgeving: aanmelden

  De bijeenkomsten op 6 september vinden na elkaar plaats op dezelfde avond.

  Uitgangspunten en spelregels

  1. Iedereen uit de omgeving van Oldenhove in Overveen kan meedenken. Omwonenden, nieuwe bewoners van Oldenhove en maatschappelijke organisaties
  2. Voor elk onderwerp zijn kaders vastgesteld
  3. De voorstellen die we met elkaar maken leggen we ter besluitvorming aan het college voor
  4. Dit platform is bedoeld om ideeën met elkaar te delen over de invulling van de buitenruimte en gezamenlijke (inburgerings-)activiteiten en voorzieningen. Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen over het plan Oldenhove kunt u contact opnemen via flexwonen@bloemendaal.nl

  Tijdlijn

  22 juli t/m 1 september

  Mogelijkheid om online mee te denken en te reageren op ideeën uit startbijeenkomst 13 juli

  5 september

  Tweede participatiebijeenkomst over inrichting buitenruimte.

  6 september

  Tweede participatiebijeenkomst over inburgeringsactiviteiten en vormgeven prettige leefomgeving. De bijeenkomsten vinden na elkaar plaats op dezelfde avond.

  19 september*

  Laatste participatiebijeenkomst over inburgeringsactiviteiten en vormgeven prettige leefomgeving.

  21 september*

  Laatste participatiebijeenkomst over inrichting buitenruimte.

  * Voorlopig laatste bijeenkomst, als er meer tijd nodig is, volgen meer bijeenkomsten 

  Login om verder te gaan
  refresh

  Cancel