Spring naar inhoud

Maak samen van Oldenhove een fijne plek voor bewoners en de buurt

De gemeente Bloemendaal betrekt graag omwonenden, toekomstige bewoners en organisaties om van voormalig verzorgingshuis Oldenhove in Overveen een fijne plek te maken. Daarvoor zijn verschillende participatiebijeenkomsten gehouden met betrokkenen. Vanwege de overlap in ideeën voor de inburgering en leefomgeving van toekomstige bewoners zijn die twee onderwerpen na de eerste bijeenkomst samengevoegd.

Er is over drie onderwerpen meegedacht

 • De invulling van de buitenruimte. Hoe richten we die samen in? Bijvoorbeeld om samen te sporten, te spelen en met veel groen.
 • Het vormgeven van een prettige leefomgeving. Hoe wordt Oldenhove een veilige en gezellige plek voor toekomstige bewoners. Bijvoorbeeld met een gezamenlijke ontmoetingsplek, waar ook buurtbewoners graag komen. Of door activiteiten waar zowel toekomstige bewoners als omwonenden aan deel kunnen nemen.  
 • Activiteiten voor toekomstige bewoners om snel in te burgeren. Denk aan taalles, gezamenlijk koken of andere manieren waarbij vrijwilligers helpen bij de inburgering. 

Vervolgstappen

De participatie heeft geleid tot mooie plannen om in het pand activiteiten aan te bieden. Dat pakken we in fasen op. 

Voormalige recreatieruimte
Eerst is de voormalige recreatieruimte aan de beurt.We beginnen met het opknappen en opnieuw inrichten van deze ruimte. Zo wordt het een plek met volop aanbod voor de toekomstige bewoners én voor de buurt. Met bijvoorbeeld koffieochtenden, wereldse maaltijden, een leeshoek etc.

Buitenruimte
Ook de buitenruimte gaan we herinrichten: dat doen we in het eerste kwartaal van 2023. We toetsen nu of de uitvoering van het conceptplan voor de buitenruimte haalbaar is. In overleg met de gemeente/leveranciers/aannemers werken we het plan verder uit.

Vragen?

Heeft u ergens vragen over of ziet u dat dingen beter kunnen? De nieuwe beheerder VPS heeft een huismeester aangesteld die dagelijks aanwezig is. Met vragen kunt u altijd terecht bij de huismeester Marcel via 0613066186..

Kaders

Natuurlijk is het voor goede participatie van belang dat er heldere kaders zijn. Die hebben we vanaf het begin aan de betrokkenen meegegeven. 

Kaders voor de invulling van de buitenruimte

Voor de inrichting van de direct aan het gebouw grenzende buitenruimte (inclusief parkeren, route en ontsluiting) geldt dat deze:


 • voldoet aan wettelijke eisen en verplichtingen;

 • is gericht op de nieuwe bewoners van Oldenhove én de buurt;

 • is laagdrempelig en gericht op verschillende leeftijdsgroepen;

 • qua spel- en sportvoorzieningen aanvullend is op wat al in de wijk aanwezig is;

 • waar mogelijk multifunctioneel is;

 • veilig en zo mogelijk duurzaam en circulair is.Daarbij geldt voor de uitvoering dat deze:

 • inhoudelijk haalbaar is;

 • plaatsvindt binnen het beschikbare budget.

Kaders voor het vormgeven van een prettige leefomgeving

De uitvoering:


 • is inhoudelijk en financieel haalbaar;

 • vindt plaats binnen eventuele wettelijke eisen;

 • is laagdrempelig en gericht op verschillende leeftijdsgroepen.Incidentele activiteiten:

 • zijn gericht op de samenhang tussen de bewoners onderling en/of tussen de bewoners en de buurt;

 • vinden zoveel mogelijk plaats zonder extra gemeentelijk financiële inzet.


Bij een structureel aanbod van voorzieningen:

 • werken we met een huurtarief, waarbij we onderscheid maken tussen maatschappelijke en commerciële partijen;

 • gaat het om voorzieningen die een maatschappelijk doel dienen;

 • is sprake van een aantoonbare behoefte aan het aanbod;

 • is er een voorkeur voor organisaties die een bijdrage leveren aan het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Kaders voor activiteiten voor toekomstige bewoners om snel in te burgeren

De uitvoering:


 • is inhoudelijk en financieel haalbaar;

 • is aanvullend op de begeleiding en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke (wettelijke) taak is ingekocht;

 • vindt gecoördineerd plaats;

 • is laagdrempelig en gericht op verschillende leeftijdsgroepen;

 • vindt binnen eventuele wettelijke eisen plaats.

  Uitgangspunten en spelregels

  1. Iedereen uit de omgeving van Oldenhove in Overveen kan meedenken. Omwonenden, nieuwe bewoners van Oldenhove en maatschappelijke organisaties
  2. Voor elk onderwerp zijn kaders vastgesteld
  3. De voorstellen die we met elkaar maken leggen we ter besluitvorming aan het college voor
  4. Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen over het plan Oldenhove kunt u contact opnemen via flexwonen@bloemendaal.nl

  Tijdlijn

  22 juli t/m eind oktober

  Meedenken en participatiebijeenkomsten

  21 november

  Start verhuizing nieuwe bewoners Oldenhove

  Login om verder te gaan
  refresh

  Cancel